Personvern

Vi ber deg som stiller spørsmål om å ikke dele personopplysninger som kan være med på å identifisere deg, som navn, adresse, telefonnummer eller lignende. Spørsmålet ditt kan bli publisert på nettsiden. Administratorene og svarerne av Studenter spør kan ikke, og ønsker ikke, å vite hvem du er. Vi har rutiner for anonymisering av spørsmål før publisering dersom vi ser at disse ikke er anonymisert tilstrekkelig. Svar kan også publiseres kun til bruker dersom vi er bekymret for at spørsmålsstilleren kan identifiseres. Alle som stiller spørsmål kan selv be om at svar publiseres kun til den som stiller spørsmålet.

Meldeplikt

Studenter spør følger gjeldende lovverk. Alle mennesker har gjennom §196 i straffeloven avvergingsplikt. Det betyr at om vi får vite at du eller noen andre er utsatt for stor fare, så er vi pliktig til å avverge dette. Avvergingsplikten gjelder kun straffbare handlinger som kommer til å skje, pågår eller har skjedd før og med stor sannsynlighet vil skje igjen. Eksempler på dette er mishandling, seksuelle overgrep, eller drap. Avvergingsplikten gjelder ikke ved forhold som allerede har skjedd og som med sikkerhet ikke kommer til å skje igjen. Å bruke, kjøpe eller selge ulovlige rusmidler er ikke noe som utløser avvergingsplikten, og noe vi aldri melder fra om til politiet.

I tillegg har helsepersonell plikt til å videreformidle opplysninger til politi når det er nødvendig for å avverge selvmord (Helsepersonelloven §31).

Konkret betyr det at Studenter spørs databehandlere alltid lagrer din IP-adresse i en uke, og politiet kan hente ut denne dersom de vurderer at spørsmålet krever tiltak som kan være viktig for å ivareta liv og helse. Administratorer, svarere og ansatte i Studenter spør/SiO Helse har ikke tilgang til denne informasjonen.

Svaretid

Vi leser og svarer på spørsmål i vår arbeidstid mandag til fredag 08.00-15.00. Spørsmål som kommer inn på kveldstid og i helger, samt nasjonale høytidsdager vil ikke bli sett før førstkommende arbeidsdag. Svartjenesten vil være stengt i juleferie, påskeferie og sommerferie. Nærmere informasjon om dette publiseres fortløpende på våre nettsider. Vi har som mål å gi deg svar på spørsmålet ditt innen tre arbeidsdager, men forholder oss til en absolutt svarfrist på syv arbeidsdager.

Studenter spørs ansvar

Studenter spør fraskriver seg alt ansvar for brukerens eller andres bruk av tjenesten og informasjon som brukeren eller andre registrerer, mottar, lagrer, sender ut eller på annen måte gjør tilgjengelig utover det som følger av norsk lov.

Studenter spør fraskriver seg ethvert ansvar for uautorisert tilgang til, tap og/eller ødeleggelser av data og/eller av informasjonsflyt forårsaket ved brukerens eller tredjemanns handlinger og/eller unnlatelser, eller som følge av driftsmessige forstyrrelser.

Studenter spør forbeholder seg retten til å fjerne eller endre informasjon som man har blitt kjent med, og som etter vår vurdering er i strid med norsk lov, eller som kan gi grunnlag for ansvar for, eller kritikk mot SiO eller være uegnet for publisering.

Slette informasjon?

Om du har spørsmål om ditt personvern, eller om du ønsker å fjerne spørsmål eller kommentarer som kan spores til deg, ta kontakt med oss på: studenterspor@sio.no. Ønsker du å ta kontakt helt anonymt kan du sende inn et spørsmål der du beskriver hvilket tidligere spørsmål du ønsker redigert/slettet. (Vi har ikke tilgang til koden du får for å hente ut spørsmål, så du må beskrive spørsmålet godt slik at vi finner det igjen).