Viktig: Denne informasjonen er ment som et supplement til samtaler ved SiO Rådgivning eller opplysninger gitt fra NAV og Lånekassen. Vi tar sikte på at informasjonen til enhver tid er oppdatert, men tar likevel forbehold om eventuelle endringer i regelverket. Sist oppdatert 13.8.2021.

 

Studielån/stipend fra Lånekassen

Utdanningsstipendet avhenger av beståtte eksamener og at man ikke bor i foreldrehjemmet. Student som ikke bor sammen med foreldre kan få inntil 40 % av basisstøtten gjort om til utdanningsstipend ved full studieprogresjon. Studenten må fullføre grad (bachelor eller master) for å få maksimal omgjøring. Inntekt og formue er avgjørende for mye av lånet du får omgjort til stipend.

Sykestipend fra Lånekassen

En søker som blir syk, og av den grunn er minst 50 % studieufør i en del av støtteperioden, kan få støtten omgjort til sykestipend. De første to ukene av en sykdomsperiode er karenstid. Det betyr at hvis for eksempel sykmeldingen gjelder seks uker, kan lån omgjøres til stipend tilsvarende sykmeldingsgraden i fire uker.

• Sykestipend innvilges bare for perioder som oppstår etter at søknad om lån er kommet inn til Lånekassen. Det kan gjøres unntak hvis du var i støtteberettiget utdanning i semesteret før sykdomsperioden.

• Søknad om sykestipend sendes etter at sykdomsperioden eller semesteret er avsluttet, men ikke mer enn seks måneder etter at undervisningsåret eller kurset er avsluttet. Sykdommen må dokumenteres av lege eller annen med rett til å sykmelde.

• Lån kan omgjøres til sykestipend inntil fire måneder og femten dager per studieår. Dette behøver ikke å være sammenhengende, men for hver ny sykdomsperiode regnes to ukers karenstid.

• Sykdom hos egne barn under tolv år (eller som fyller tolv i inneværende år) kan også gi rett til sykestipend.

• Du kan i noen tilfeller få sykestipend fra Lånekassen selv om du får sykepenger fra NAV eller arbeidsgiver. Du kan da få differansen mellom sykepenger og støtten fra Lånekassen som sykestipend. Du må sende inn dokumentasjon fra arbeidsgiver eller NAV som viser hvor mye sykepenger du får sammen med søknaden om sykestipend.

• Du kan ikke få sykestipend hvis du har fått arbeidsavklaringspenger fra NAV i den samme perioden du søker sykestipend.

• Hvis du ikke har vært syk lenge nok til å få sykestipend, men var syk da du skulle tatt eksamen, bør du sende inn en legeattest som viser det. Du regnes da ikke som forsinket i utdannelsen.

• Alle bestemmelser vedrørende sykestipend finnes du på Lånekassens nettsider.

Studenter med nedsatt funksjonsevne/ tilleggsstipend

• Studenter som pga. nedsatt funksjonsevne ikke kan ha lønnet arbeid ved siden av studiene, kan få støtte i 12 mnd. per undervisningsår.

• Disse kan også få et stipend på kr. 3.922,- per måned i tillegg til basisstøtten.

• Søknad om tilleggsstipend og studielån på sommeren må dokumenteres av lege på eget skjema som finnes på Lånekassens nettsider.

• Ekstrastipendet blir behovsprøvd mot inntekt, trygdeytelser og formue.

Støtte ved forsinkelse

Ved forsinkelse over 60 studiepoeng vil Lånekassen vanligvis stoppe støtten til studenten har tatt igjen forsinkelsen. Det kan imidlertid gjøres unntak fra dette ved særlige tilfeller som for eksempel ved sykdom eller nedsatt funksjonsevne.

Dersom unntak gjøres fordi læringsmiljøet eller studiesituasjonen ved læringsstedet ikke er tilpasset studentens funksjonsevne eller funksjonshemming, vil hele basisstøtten bli gitt som stipend. Dette må dokumenteres med en søknad.

Tilrettelegging

av studiene eller eksamen grunnet medisinske eller andre dokumenterte årsaker, bør søkes om tidlig i semesteret. Henvend deg til kontaktperson ved ditt studiested for mer informasjon.

Permisjoner

Du kan søke permisjon fra studiene, og søke unntak fra studiepoengkravet ved dokumentert sykdom. Ved en del studiesteder/studier kan man også få permisjon for ett semester uten dokumentert sykdom. Ta kontakt med ditt studiested for nærmere informasjon om dette.

Sykepenger fra NAV

I utgangspunktet får du ikke sykepenger mens du er under utdanning. Mange studenter har imidlertid en deltidsjobb som kan gi rett til sykepenger selv om de ikke har en fast kontrakt. Man må ha vært i arbeid minst fire uker før man ble syk. Årsinntekten må være minst kr. 53.200,- som er halvparten av Folketrygdens grunnbeløp (p.t. kr. 106.399,- per år). Det må sannsynliggjøres at man fortsatt hadde vært i jobb/tatt vakter om man ikke hadde vært syk.

Arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV

Studenter kan søke om AAP etter hovedregelen om at de har måttet avbryte studiene helt på grunn av sykdom, skade eller lyte og har behov for aktiv behandling for å kunne gjenoppta studiene. Man må bo og oppholde seg i Norge, og som hovedregel ha vært medlem av Folketrygden tre år før søknad.

For nærmere spørsmål om NAV-ytelser ring 55 55 33 33 eller se Nav.no