Rettigheter i lånekassen

(Beløpene gjelder for studieåret 2022/2023) Foreldrestipend Får du barn mens du er i utdanning, kan du i en periode få hele basisstøtten som foreldrestipend når følgende vilkår er oppfylt:
  • Du har opptak som elev/student i en godkjent utdanning.
  • Du må ha hatt rett til lån/stipend i de siste fire månedene før fødselen. Var du i utdanning om våren, vil sommerferien telle med.
  • Hvis du får barn mindre enn 46 uker før utdanningsperioden din er over, eller innen 7 måneder etter at du har fullført en grad (primært bachelor og master), kan du fortsatt få foreldrestipend.
  • Du må bo sammen med barnet.
Din ektefelle/samboer kan ikke samtidig motta foreldrepenger fra NAV. Ved gradert uttak av foreldrepenger kan det likevel gis fullt foreldrestipend dersom ektefelle/samboer tar ut mindre enn 50 % foreldrepenger. Tar ektefelle/ samboer ut 50 - 99 % foreldrepenger, kan det gis halvt foreldrestipend. Har både mor og far rett til foreldrestipend, kan stipendperioden deles. Foreldrene kan ikke få foreldrestipend samtidig. Du søker om studielån på vanlig måte. Etter at barnet er født sendes søknad om foreldrestipend sammen med kopi av fødselsattest til Lånekassen. Foreldrestipend gis i inntil 49 uker (3 uker før og 6 uker etter fødsel er forbeholdt mor til barnet). Foreldrestipendet gis også på sommeren. Ved flerbarnsfødsel blir det samlede uketallet på 49 økt med fem uker ekstra for hvert barn. Ved uttak av permisjon tidligere enn 3 uker før fødselen må årsaken til dette dokumenteres. Adopsjon Ved adopsjon er regler for foreldrestipend nesten de samme som ved fødsel, men med noen forskjeller. Du kan få foreldrestipend i 46 uker etter adopsjon. Barnestipend Barnestipend gis med opptil kr. 1 826 per måned for barn (under 16 år) til hvert av de to første barna og opptil kr. 1 188 for hvert barn flere enn to. Begge foreldrene kan få barnestipend samtidig. For å få barnestipend må barnet bor sammen med deg minst 40 % av tiden. Barnestipendet blir behovsprøvd både mot din og mot ektefelle/samboer/registrert partners inntekt og formue. Bruk støttekalkulatoren på lanekassens sider for å beregne barnestipendet. Sletting av renter Selv om du er ferdig med studiene, eller ikke har rett til videre støtte fra Lånekassen, kan du ved omsorg for barn få slettet renter i en periode. Sletting av renter for hele eller deler av perioden beregnes ut fra inntekten din. Tilleggslån Du som er student med barn under 16 år kan få ekstra lån– inntil kr 52 170 for et studieår avgrenset til kr 104 340 for de årene du får lån fra Lånekassen. Studenter over 30 år kan få låne inntil kr 104 340 i året og opptil kr 208 680 totalt for studietiden. NB! Du kan ikke kombinere disse to ulike tilleggslånene.

Foreldrepenger fra NAV

Du kan få foreldrepenger fra NAV hvis du har hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste 10 månedene før stønadstiden starter. Årsinntekten må utgjøre minst halvparten av Folketrygdens grunnbeløp - per 01.05.2022 er det kr. 55 739. Dager uten arbeid regnes med i opptjeningstiden hvis du har vært i arbeid i 4 uker sammenhengende og tidsrommet mellom hver arbeidsdag ikke overstiger 14 dager. Har du en arbeidsavtale om fast turnus, vil dagene du ikke er i jobb regnes med i opptjeningstiden, selv om du jobber sjeldnere enn hver 14. dag. Foreldrepengeperioden er delt i tre: mødrekvote, fedrekvote og fellesperiode. Fordelingen av foreldrepengeperiodene avhenger av hvilken rett hver av foreldrene har opparbeidet seg i forkant. Vi anbefaler deg å gå inn på NAV hvor det ligger en oversikt over hva som gjelder i din situasjon. Det er mulig å velge flere varianter fleksibelt uttak av foreldrepenger. Det er viktig å søke i rett tid for ikke å miste rettigheter.

Engangsstønad

Dersom mor ikke har rett til foreldrepenger, kan det ytes engangsstønad med kr. 90 300 (sist oppdatert 1.1.2021). Stønaden er skattefri, og du kan søke om å få den utbetalt etter 22. svangerskapsuke. Hvis far/medmor er alene om omsorgen, kan han ha rett til engangsstønad.

Barnetrygd

Du kan få barnetrygden når du har barn under 18 år som bor hos deg i Norge. Barnetrygd utbetales fra måneden etter at barnet er født og frem til og med kalendermåneden før barnet fyller 18 år. Barnetrygd utbetales pr 1.januar 2022 med kr. 1 676 per måned per barn under 6 år og 1 054 pr barn over 6 år. Egen søknad er ikke nødvendig. Hvis barnet er født i Norge, går det automatisk melding fra Folkeregisteret til NAV.

Kontantstøtte

For å ha rett til kontantstøtte må barnet ditt være mellom ett og to år og ikke gå i fulltids barnehage med offentlig tilskudd. Har du deltidsplass i barnehage kan det gis gradert kontantstøtte ut fra antall timer barnet går i barnehagen. Ved 33 timer eller mer i uken bortfaller kontantstøtten. Beløpet (for full sats) er kr. 7 500 for barn i alderen 13 mnd. til 23 mnd (sist oppdatert 1. juli.2020). Maksimal støtteperiode er 11 måneder. Som hovedregel må du ha hatt minst 5 års medlemskap i folketrygden for å kunne få kontantstøtte, og både du og barnet må bo i Norge. Kontantstøtten gis per barn, og er den samme enten barnet bor sammen med en eller begge foreldre. For mer utfyllende informasjon om NAV-ytelsene, gå inn på NAVs nettside eller NAV foreldrepenger på Facebook. På nettsiden kan du også finne informasjon via chat eller du kan kontakte informasjonstelefonen på tlf. 55 55 33 33.

ANDRE OFFENTLIGE STØNADER:

Bostøtte

Bostøtte er en statlig støtteordning for deg som har lave inntekter og høye boutgifter. På nettsiden til Husbanken finner du informasjon om ordningen samt en bostøttekalkulator. Her kan du også søke om bostøtte elektronisk. Søknaden registreres i din kommune/bydel og du tar kontakt der for nærmere informasjon eller spørsmål.

STUDENT OG ALENE MED BARN:

Overgangsstønad hvis du er enslig forelder

Er du enslig forelder for barn under åtte år, og midlertidig ute av stand til å forsørge deg selv på grunn av omsorgen for barn(a)? Da kan du i en periode ha rett på overgangsstønad fra NAV for å sikre deg inntekt. Når det yngste barnet har fylt ett år, må du være i yrkesrettet aktivitet for å ha rett til overgangsstønad. Dette betyr at du (som hovedregel) enten må være tilmeldt NAV som arbeidssøker eller være i utdanning eller arbeid som utgjør minst 50% av full tid. Overgangsstønad kan du som hovedregel få i opptil tre år frem til det yngste barnet fyller åtte år. I tillegg kan det gis stønad opptil to måneder før fødselen. Hvis du er i nødvendig utdanning, kan du få stønad i to år ekstra. Dersom du har mottatt overgangsstønad i tre år og blir alene om omsorgen for et nytt barn, kan du bare få overgangsstønad frem til barnet har rett til barnehageplass. Utvidelsen under nødvendig utdanning gjelder bare frem til det yngste barnet fyller åtte år. Full månedlig ytelse er kr. 20 902 før skatt. Overgangsstønaden blir redusert dersom månedsinntekten din før skatt overstiger kr. 4 654.

Barnebidrag/ bidragsforskudd

Den forelder som ikke har barnet/barna under 18 år boende hos seg, skal betale barnebidrag. Det er barnet som har rett på bidrag, men forelderen som bor sammen med barnet som mottar pengene. Hvis den bidragspliktige ikke betaler bidraget, kan den som har omsorgen for barnet kreve bidraget forskuttert gjennom NAV Innkreving. I tilfeller hvor farskapssak er under behandling, eller farskap ikke er oppgitt, gjelder også retten til forskuttering. Bidragsforskudd er avhengig av din inntekt og barnets alder.  I tillegg kan du som er alene med barn ha rett til utvidet barnetrygd, tilleggsstønad, stønad til skolepenger eller barnetilsyn. For mer informasjon om disse ytelsene kan du gå inn på denne veiviseren eller kontakte NAV lokalt eller på telefon 55 55 33 33.

Kontantstøtte

Kontantstøtte gis per barn, og reglene for tildeling er de samme enten barnet bor sammen med bare den ene eller med begge foreldre.

Kommunale tilleggsytelser

Som enslig forsørger kan du også ha rett til kommunale tilleggsytelser. Kontakt din kommune for mer informasjon om disse.