Viktig: Dette informasjonen er ment som et supplement til samtaler/annen informasjon om samme tema. Informasjonen handler om spørsmål vi ofte møter fra studenter. Vi tar sikte på at informasjonen hele tiden er ajourført, men vi tar forbehold om endringer i regelverket. Sist oppdatert 13.8.2021.

Du kan ha rett på støtte både fra Lånekassen og fra NAV.

Lånekassen

(Beløpene gjelder for studieåret 2021/2022)

Foreldrestipend

Får du barn mens du er i utdanning, kan du i en periode få hele basisstøtten som foreldrestipend når følgende vilkår er oppfylt:

• Som hovedregel må du ha opptak som elev/student i en godkjent utdanning. Hvis du får barn mindre enn 46 uker før utdanningsperioden din er over, eller innen 7 måneder etter at du har fullført en grad (primært bachelor og master), kan du fortsatt få foreldrestipend.

• Du må ha hatt rett til lån/stipend i de siste fire månedene før fødselen. Var du i utdanning om våren, vil sommerferien telle med.

• Du må bo sammen med barnet.

• Din ektefelle/samboer kan ikke samtidig motta foreldrepenger fra NAV. Ved gradert uttak av foreldrepenger kan det likevel gis fullt foreldrestipend dersom ektefelle/samboer tar ut mindre enn 50 % foreldrepenger. Tar ektefelle/ samboer ut 50 - 99 % foreldrepenger, kan det gis halvt foreldrestipend.

Har begge foreldre rett til foreldrestipend, kan stipendperioden deles. Foreldrene kan ikke få foreldrestipend samtidig. Du søker om studielån på vanlig måte. Etter at barnet er født, sendes søknad om foreldrestipend sammen med kopi av fødselsattest til Lånekassen. Foreldrestipend gis i inntil 49 uker(3 uker før og 6 uker etter fødsel er forbeholdt fødende mor)

Foreldrestipendet gis også i perioden 15. juni - 14. august (men ikke mer enn 49 uker). Ved flerbarnsfødsel blir det samlede uketallet på 49 økt med fem uker for hvert barn mer enn ett. Ved uttak av permisjon tidligere enn 3 uker før fødsel, må årsaken til dette dokumenteres.

Adopsjon

Ved adopsjon er regler for foreldrestipend nesten de samme som ved fødsel. Størst forskjell er at du ikke får støtte ukene før adopsjonen, men du kan få foreldrestipend i 46 uker etter adopsjonen.

Barnestipend

Barnestipend gis med opptil kr. 1.790,- per måned for hvert av de to første barna (født 2006 eller senere) og opptil kr. 1.165,- for hvert barn flere enn to. Begge foreldrene kan få barnestipend samtidig. Det gis barnestipend bare for barn som bor sammen med søker minst 40 % av tiden. Barnestipendet blir behovsprøvd både mot din og mot ektefelle/samboer/registrert partners inntekt og formue. Bruk støttekalkulatoren på Lånekassens nettsider for student med barn å beregne barnestipendet.

Rentefritak

Selv om du er ferdig med studiene, eller ikke har rett til videre støtte fra Lånekassen, kan du ved omsorg for barn få rentefritak i en periode. Rentefritak for hele eller deler av perioden beregnes ut fra en inntektstabell. Om du har rett til sletting av renter kan du finne mer informasjon om på Lånekassens nettsider.

Tilleggslån

Som student med barn under 16 år kan du få ekstra lån, inntil kr. 51.150,- i året avgrenset til kr. 102.300,- for de årene du får lån fra Lånekassen.

Studenter over 30 år kan få låne inntil kr. 102.300,- i året og opptil kr. 204.600,- totalt for studietiden.

NB! Du kan ikke kombinere disse to ulike tilleggslånene.

NAV

Foreldrepenger

Du kan få foreldrepenger hvis du har hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste 10 månedene før stønadstiden starter. Årsinntekten må utgjøre minst halvparten av Folketrygdens grunnbeløp. Per 01.05.2021 er halvparten av G kr. 53.200,-

Alle dagene du har vært i arbeid medregnes. Dager uten arbeid regnes med i opptjeningstiden hvis du har vært i arbeid i 4 uker sammenhengende og tidsrommet mellom hver arbeidsdag ikke overstiger 14 dager. Hvis du har en arbeidsavtale om fast turnus, vil dagene du ikke er i jobb regnes med i opptjeningstiden, selv om du jobber sjeldnere enn hver 14. dag.

Dersom begge har rett til foreldrepenger, er den totale stønadstiden 49 uker med 100% dekningsgrad eller 59 uker med 80% dekningsgrad.

Foreldrepengeperioden er delt i tre: mødrekvote, fedrekvote og fellesperiode.

Medmor har samme rettigheter som far.

Hvis begge har rett til foreldrepenger:

• Tre uker før termin er forbeholdt mor. I tillegg:

• 15/19 (100%/ 80%) uker er forbeholdt far/medmor (fedrekvoten).

• 15/19 uker er forbeholdt fødende mor (mødrekvoten). Seks av disse må tas rett etter fødselen.

• 16 /18 uker er til fordeling mellom foreldrene.

Obs! Det stilles krav til mors aktivitet hvis far benytter seg av fellesperioden (se nav.no).

Hvis bare far/medmor har rett til foreldrepenger:

• Stønadstiden er 40 uker med 100 % dekningsgrad og 50 uker med 80 % dekningsgrad.

• Stønadsperioden kan tidligst starte fra uke sju etter fødselen.

• Når far skal ta ut foreldrepenger som ikke er fedrekvote, må mor gå tilbake til studier eller arbeid.

For å benytte alle ukene (40/50) må uttaket starte fra uke sju etter fødsel. Starter far senere, får han færre uker med foreldrepenger hvis det ikke søkes om utsettelse.

 

Hvis bare mor har rett til foreldrepenger:

• Hvis far/medmor ikke har rett på foreldrepenger overføres fedrekvoten til mor.

• Det stilles ikke krav til fars aktivitet (arbeid eller studier) ved uttak.

• Far kan opparbeide seg retten til foreldrepenger mens mor mottar foreldrepenger.

OBS!

Det er mulig å velge flere varianter fleksibelt uttak av foreldrepenger. Det er viktig å søke i rett tid for ikke å miste rettigheter.

For mer utfyllende informasjon, gå inn på www.nav.no , NAV foreldrepenger på Facebook, chat eller kontakt informasjonstelefonen på tlf. 55 55 33 33.

Engangsstønad

Dersom mor ikke har rett til foreldrepenger, kan det ytes engangsstønad med kr.90.300,- per 05.07.2021. Stønaden er skattefri, og du kan søke om å få den utbetalt etter 22. svangerskapsuke. Hvis far er alene om omsorgen, kan han ha rett til engangsstønad.

Barnetrygd

Barnetrygden omfatter alle barn under 18 år. Barnetrygd utbetales fra måneden etter at barnet er født og frem til og med kalendermåneden før barnet fyller 18 år. Barnetrygd utbetales per 1.juli 2021 med kr.1.354,- per måned per barn under 6 år, kr.1.054,- fra 6 år. Egen søknad er ikke nødvendig. Hvis barnet er født i Norge, går det automatisk melding fra Folkeregisteret til NAV.

Kontantstøtte

For å ha rett til kontantstøtte fra NAV må barnet ditt være mellom ett og to år og ikke gå i fulltids barnehage med offentlig tilskudd. Har du deltidsplass i barnehage kan det gis gradert kontantstøtte ut fra antall timer barnet går i barnehagen. Ved 33 timer eller mer i uken bortfaller kontantstøtten. Beløpet (for full sats) er pr 1. juli.2021 kr. 7 500 for barn i alderen 13 mnd. til 23 mnd.

Maksimal støtteperiode er 11 måneder. Som hovedregel må du ha hatt minst 5 års medlemskap i folketrygden for å kunne få kontantstøtte, og både du og barnet må bo i Norge.

Kontantstøtten gis per barn, og er den samme enten barnet bor sammen med en eller begge foreldre.

Andre offentlige stønader

Bostøtte

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Bostøtte kan du søke dersom husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter. Ta kontakt med din bydel/kommune for nærmere informasjon. Informasjon finner du også på husbanken.

STUDENT OG ALENE MED BARN

Overgangsstønad

Overgangsstønad er en stønad til livsopphold som kan gis i en begrenset periode dersom du er ute av stand til å forsørge deg selv på grunn av omsorgen for barn. Når det yngste barnet har fylt ett år, må du være i yrkesrettet aktivitet for å ha rett til overgangsstønad. Dette betyr at du enten må være tilmeldt NAV som reell arbeidssøker eller være i utdanning eller arbeid som utgjør minst halvparten av full tid.

Overgangsstønad kan du som hovedregel få i opptil tre år frem til det yngste barnet fyller åtte år. I tillegg kan det gis stønad opptil to måneder før fødselen. Dersom du er i nødvendig utdanning, kan du få stønad i to år ekstra. Dersom du har mottatt overgangsstønad i tre år og blir alene om omsorgen for et nytt barn, kan du bare få overgangsstønad frem til barnet har rett til barnehageplass. Utvidelsen under nødvendig utdanning gjelder bare frem til det yngste barnet fyller åtte år. Full månedlig ytelse er kr. 19.950,- brutto. Overgangsstønaden blir redusert dersom inntekten din overstiger en halv G omregnet til årsinntekt.

Grunnet pandemien har NAV besluttet noen midlertidige regler med romsligere tolkning av reglene rundt overgangsstønad som du kan lese om her.

Barnebidrag/ bidragsforskudd

Den som ikke har barnet/barna boende hos seg, skal betale barnebidrag til den andre. Dersom den bidragspliktige ikke betaler bidraget, kan den som har omsorgen for barnet kreve bidraget forskuttert gjennom NAV lokalt, såkalt bidragsforskudd.

I tilfeller hvor farskapssak er under behandling, eller farskap ikke er oppgitt, gjelder også retten til forskuttering. Bidragsforskudd er avhengig av mottakers inntekt og barnets alder.

I tillegg kan du som er alene med barn ha rett til utvidet barnetrygd, småbarnstillegg, tilleggsstønad og skolepenger. For mer informasjon om disse ytelsene kan du gå inn på denne veiviseren eller kontakte NAV lokalt eller på telefon 55 55 33 33.

Kontantstøtte

Kontantstøtte gis per barn, og reglene for tildeling er de samme enten barnet bor sammen med bare den ene eller med begge foreldre.

Kommunale tilleggsytelser

Som enslig forsørger kan du også ha rett til kommunale tilleggsytelser. Kontakt din kommune for mer informasjon om disse.